موفق شو راه و روش بهبود زندگی و کسب و کارتان را نشان می دهد. کنار یکدیگر یاد می گیریم و با هم رشد می کنیم تا به دیگری کمک کنیم. موفق شو برای کشور ایران است و تمام ایرانیان در هر نقطه ای از جهان می توانند با موفق شو همراه باشند. مردمانی که تغییر را تعقیب می کنند و از تلاش برای رسیدن به موفقیت خسته نمی شوند. در موفق شو روش های نوین و بروز جهانیِ بهبود زندگی و کسب و کار را یاد می گیریم، از تجربه، تلاش و شکست نمی هراسیم و ایمان داریم که موفقیت با شانس، طالع و اقبال بدست نمی آید که تنها راه موفقیت، آموزش، کوشش، اراده و کمک به دیگری ست.